STANOVY SPOLKU
TJ. Baník Rychvald


Základní ustanovení

T.J. Baník Rychvald z. s. je dobrovolná nepolitická, nezisková organizace za účelem naplňování společného zájmu. Ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

I.
Název a sídlo spolku

Název spolku T. J. Baník Rychvald z. s.
Sídlo spolku 1497, 735 32 Rychvald
IČO 45239142
(dále ve stanovách užíváno k označení pouze „spolek").

II.
Cíle činnosti spolku

Cílem činnosti spolku je pečovat o komplexní rozvoj sportovních, kulturních a společenských činností a fotbalu ve městě Rychvald a jeho okolí a vytvářet pro ně všestranné a rovnoprávné podmínky a vést tak především mládež, ale i ostatní občany, k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávali závislými na alkoholu a drogách.
Svou činnost uskutečňuje spolek zejména tím, že:

 1. Pořádá a organizuje sportovní a fotbalovou činnost v rámci zapojení do sportovních, fotbalových soutěží a vytváří pro ni tréninkové podmínky, zajišťuje přestupy a hostování hráčů.
 2. Buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která bude vlastnit nebo užívat, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost tak, aby tato zařízení byla k dispozici všem členům sdružení.
 3. Vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže.
 4. Vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně nadanou mládež, avšak nikoli na úkor či k tíži obecného rozvoje tělesné kultury a ostatních členů.
 5. Dbá o všestranný rozvoj hráčů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s cílem připravit jednotlivce pro dosažení nejvyšší výkonnosti.
 6. Vede mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a rozvoji morálně-volných vlastností tak, aby se vyhýbala společensky nežádoucím jevům (drogové závislosti, alkoholismu, gamblerství, nemocnosti, obezitě, nezaměstnanosti, násilí, kriminalitě apod.).
 7. Pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury a umožňuje širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.
 8. Hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními organizacemi, sportovními svazy (ČUS, TJ, FAČR, ČOV) a jednotlivci.

III.
Orgány spolku

 1. Spolek je právnickou osobou, jejímiž orgány jsou:

a) Valná hromada
b) Výkonný výbor
c) Předseda

2. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 15 let. V případě dětí spolku mladších 15 let vykonává hlasovací práva na valné hromadě jejich zákonný zástupce. Každý člen spolku má při hlasování jeden hlas.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % všech členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
Valná hromada spolku se schází dle potřeby, nebo při svolání valné hromady spolku výkonným výborem spolku, nejméně však jednou za rok. Oznámení o konání valné hromady je vyvěšeno na webových stránkách spolku, a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání valné hromady.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku, o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženého v těchto stanovách výkonný výbor spolku. Valná hromada ze svého středu volí či odvolává členy výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let, rozhoduje o převodu a přechodu nemovitého majetku spolku a o přeměně nebo zániku spolku.

Valná hromada spolku může zrušit rozhodnutí výkonného výboru spolku, a to pouze v případě, že by takové rozhodnutí výkonného výboru bylo v rozporu s cíli činnosti spolku, nadměrně majetkově zatěžovalo spolek, nebo ohrožovalo samotnou existenci spolku. K zrušení rozhodnutí výkonného výboru spolku je zapotřebí 2/3 všech přítomných hlasů valné hromady spolku.

3. Výkonný výbor je 7členný. Výkonný výbor spolku koordinuje a zastřešuje činnost spolku mezi zasedáními valné hromady spolku, kdy se k tomuto účelu schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.
Výkonný výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Do působnosti výkonného výboru spolku patří:

a) návrh změny názvu a symboliky spolku

b) stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti spolku

c) návrhy změny stanov spolku

d) volba, či odvolání předsedy spolku

e) svolávání valné hromady spolku

f) schválení nebo vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku

g) rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku a rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných zařízení sloužících k zajištění činnosti sdružení s výjimkou rozhodnutí o jeho zcizení

h) schválení a projednání zprávy o hospodaření, stavu a návrhu rozpočtu, uzávěrky hospodaření

i) rozhodování o založení právnické osoby, ve které by spolek byl společníkem nebo členem, rozhodování o zrušení a zániku této právní osoby

j) rozhodování o vzniku, či zániku členství ve spolku a zajišťování řádného vedení evidence členské základny.

k) rozhodnutí o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru

l) návrh rozhodnutí o zrušení nebo zániku sdružení, vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku, které musí být v souladu s Čl. VII. těchto stanov.

Navržený člen do výkonného výboru musí splňovat věkovou hranici 18 let. Opakovaná volba je možná. Pokud počet členů výkonného výboru spolku klesne pouze o jednoho člena, např. z důvodu jeho odstoupení, může výkonný výbor kooptovat nového člena výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let do doby nejbližšího zasedání valné hromady.
Pokud počet členů klesne o více než jednoho člena, je povinen výkonný výbor svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru.
Předseda spolku je statutárním orgánem a jedná za spolek. Předseda spolku je volen výkonným výborem spolku na dobu působnosti výkonného výboru.
K rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů výkonného výboru spolku. Pokud je předseda spolku zároveň členem výkonného výboru spolku, k jeho hlasu se při volbě či odvolání předsedy nepřihlíží.

4. Předseda spolku odpovídá za praktickou realizaci činnosti zajišťovaných sdružením v intencích rozhodnutí výkonného výboru spolku a valné hromady spolku.
Organizuje přípravu jednání pro výkonný výbor spolku. Uzavírá a rozvazuje pracovní smlouvy s pracovníky spolku. Je oprávněn k udělování plných mocí jiným osobám k zastupování spolku navenek.

IV.
Členství

Členství ve spolku vzniká:

a) Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba
b) Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, doručené spolku, a jejím schválením výkonným výborem spolku a zaplacením členského příspěvku
c) souhlasí se zněním stanov a vnitřních předpisů vydaných spolkem a zavazuje se je v případě vzniku svého členství dodržovat
Členství ve spolku zaniká
a) Písemnou výpovědí člena spolku, a to dnem, kdy je tato výpověď doručena spolku
b) Nezaplacením členských příspěvků, a to prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém nebyl členský příspěvek uhrazen
c) Vyloučením člena spolku za činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami spolku a smyslem činnosti spolku
d) Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.

V.
Práva a povinnosti členu spolku

Člen spolku má právo:

a) Účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku

b) Podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají

c) Být seznámen s činností spolku

d) Volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku do všech orgánů spolku

e) Uplatňovat vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet v rámci činnosti spolku dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď

f) Užívat majetku, zařízení a sportovišť spolku.

Povinnosti člena spolku:

a) Řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku, k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti výkonným výborem

b) Šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku

c) Účastnit se schůzí svolaných výkonným výborem spolku, na které výkonný výbor spolku členy výslovně pozve, účastnit se schůzí svolaných valnou hromadou, účastnit se valné hromady

d) Chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a řády

e) Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokracie, morálky a etiky, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku.

VI.
Zásady hospodaření.

Spolek nabývá finanční prostředky:

a) Z činností vyplývajících z cílů činnosti a účelu spolku

b) Vybíráním členských příspěvků, jejichž výše pro daný rok schválí výkonný výbor

c) Získáváním finančních prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např. z darů, dotací, grantů atd.)

d) Z vedlejší činnosti související s naplňováním cílů činnosti spolku, z výnosů z nakládání s majetkem spolku, z příjmů z reklam a z příjmů nájemného.

Otázka hospodaření bude dále konkrétně a podrobně upravena vnitřní směrnicí spolku vydanou a odsouhlasenou výkonným výborem.
O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor sdružení. Výkonný výbor dále rozhoduje o hospodaření s nemovitým majetkem spolku, případně rozhodnutí o optimálním využití, provozu, údržbě a výstavbě tělovýchovných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s výjimkou rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku. O převodu a přechodu nemovitého majetku spolku je potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.
Výše členských příspěvků a způsob jejich výběru stanoví výkonný výbor spolku. Výše a způsob placení členských příspěvků bude upraven řádem placení členských příspěvků, a to s ohledem na sociální a finanční podmínky svých členů. Řád placení členských příspěvků bude výkonným výborem sestaven vždy na rok, a to nejpozději do konce roku, který předchází roku, na který má být řád placení členských příspěvků vydán. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

VII.
Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek zaniká také pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace.
Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy spolku a předloží ji spolku ke schválení.
V případě, že bude po zániku spolku existovat nástupnický spolek, bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému subjektu, případně subjektům v případě, že jich bude více, a to ve stejném rozsahu, nerozhodne-li valná hromada jinak. V případě, že spolek zanikne bez nástupnického subjektu, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Toto znění stanov bylo schváleno schůzí valné hromady konané dne 12. 1. 2016 v Rychvaldě, a to způsobem upraveným pro změnu stanov ve stanovách původních. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
Spolek se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem T.J. Baník Rychvald, která vznikla v roce 1990
 
 
 


Kontaktní informace3

 

 • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
  T.J. Baník Rychvald z.s.
 • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
 • Telefon: +420 603 521 427
 • E-mail:info@banik-rychvald.cz
 • Identifikační číslo: IČO: 45239142
 • Číslo klubu FAČR: 8030271
 • Forma: Spolek
 • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace