Návštěvní řád


Návštěvní řád areálu TJ Baník Rychvald

§ 1 Obecná ustanovení

(1) Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu TJ. Baník Rychvald, kterým je Tělovýchovná jednota Baník Rychvald se sídlem Rychvald č.p. 1497, 735 32 Rychvald, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu a používající zařízení provozovatele.

(2) Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, konaných v prostorách areálu. Cílem Návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu.

(3) Každá osoba vstupem na stadion vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

§ 2 Fotbalový areál TJ Baník Rychvald

(1) slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její provozovatel.

(2) Veřejnost může do areálu TJ Baník Rychvald vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

(3) Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areálů využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností s provozovatelem, jakož i pro hosty těchto osob.

(4) Kromě majitele a provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v areálu

 1. V areálu stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Areál je rozdělen na dvě části: hřiště a hospůdka na Baníku. Do ostatních prostor areálu se vstup nepovoluje, pokud není stanoveno jinak.
 3. Na dětském hřišti a v hospůdce na Baníku je možné vstoupit bez platné vstupenky nebo jiného opravňujícího průkazu v následujících časech:
  • od 1. října do 31. března od 8:00 do 18:00
  • od 1. dubna do 30. září od 8:00 do 20:00
  • během otevírací doby hospůdky na Baníku
  To neplatí, pokud se na stadionu hraje fotbalové utkání nebo jiná akce, na které se vybírá vstupné. V takovém případě je nutné mít platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz pro vstup do areálu.
 4. Vstup zdarma na akce pořádané TJ Baník Rychvald mají ženy a dívky, držitelé ZTP a jejich doprovod.
 5. osoby, které se nacházely v areálu před začátkem akce a nemají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, musí opustit areál nebo si zakoupit vstupenku. To platí pouze pokud pořadatel určil, že vstup na danou akci je zdarma.
 6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

(1) Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

(2) Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

(3) Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být, jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

(4) Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

(5) Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v areálu

(1) Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.

(2) Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

(3) Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

(4) Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

(1) Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 • a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 • b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 • d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
 • f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
 • g) tyče pro vlajky či transparenty,
 • h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 • i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 • j) laser ukazovátko,
 • k) Do areálu je zákaz vstupu se psem anebo jinými zvířaty, výjimku tvoří prostor před „Hospůdkou na Baníku“, kde ale pes musí být na vodítku. Průvodce psa je odpovědný za to, aby se zvířata volně nepohybovala po areálu. Průvodce psa je povinen odstranit psem způsobené znečištění veřejného prostranství (exkrementy). Průvodce nese také zodpovědnost za chování psa.

(2) Dále je návštěvníkům zakázáno:

 • a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 • b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
 • d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 • e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
 • f) ničit zařízení a vybavení areálu.
 • g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku TJ Baník Rychvald,
 • h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
 • i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat hřiště Baníku Rychvald jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
 • j) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

Provozovatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku jeho jednání způsobena. Provozovatel je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto Návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálů TJ Baník Rychvald.

§ 7 Pořizování foto a video záznamů

fotografie na webových stránkách a sociálních sítích klubu jsou zpracovávány zejména za účelem poskytování zpravodajství společnosti. Tvoří přílohu k jednotlivým reportům ze sportovních či jiných pořádaných událostí, přičemž nakládání s touto kategorií fotografií je odůvodněno zpravodajskou licencí, podle § 89 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to bez ohledu na to, vyskytuje-li se na akci klubu subjekt údajů v postavení sportovce (člena oddílu), zaměstnance oddílu, či návštěvníka sportovní akce.

Každá osoba svým vstupem do areálu vyjadřuje souhlas s tím, že v rámci své účasti na sportovní či jiné akci pořádané oddílem klubu může být zachycen na fotografii, která může sloužit jak pro zpravodajské, tak i pro marketingové účely.

§ 8 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř areálu stadionu je povoleno jen s písemným souhlasem provozovatele.

§ 9 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce TJ Baníku Rychvald a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 10 Odpovědnost za škody

Vstup a užívání areálu TJ Baník Rychvald uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. TJ Baník Rychvald odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit TJ Baník Rychvald.

§ 11 Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu TJ Baník Rychvald a postihnuti zákazem vstupu do areálu TJ Baník Rychvald To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti TJ Baník Rychvald nebo pořadateli dané akce.

Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 12 Účinnost

Tento Návštěvní řád areálu TJ Baník Rychvald je účinný od soutěžního ročníku 2018/19.


Kontaktní informace3

 

 • Logo T.J. Baník Rychvald z.s.
  T.J. Baník Rychvald z.s.
 • Adresa: Rychvald 1497, 735 32 Rychvald
 • Telefon: +420 603 521 427
 • E-mail:info@banik-rychvald.cz
 • Identifikační číslo: IČO: 45239142
 • Číslo klubu FAČR: 8030271
 • Forma: Spolek
 • Datová schránka: k7vvgwu

NEWSLETTER

Zadejte svůj e-mail
a my vám zašleme
další informace